Stanislav Gross věděl, že život smrtí nekončí

čtvrtek 16. duben 2015 19:26

"Boží mlýny melou pomalu ale jistě" radují se někteří lidé, kteří v Boha nevěří, v souvislosti s úmrtím expremiéra Stanislava Grosse. 

V Bibli (Římanům 14:10-12) je psáno: „Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem… každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe." Ve 2. Korintským 5:10 se píše: „Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé."

Z kontextu obou písem je pak zřejmé, že se tu mluví o křesťanech a nikoliv o nevěřících. Kristův soud tedy znamená, že věřící budou Kristu skládat účty za své životy. Kristův soud nemá vliv na spasení. O něm rozhodla Kristova oběť za nás a naše víra v něj. Všechny hříchy nám byly odpuštěny a už nikdy za ně nebudeme souzeni. Na Kristův soud bychom se tedy neměli dívat jako na Boží soud našich hříchů, ale naopak jako na okamžik, kdy bude Bůh rozdělovat odměny za to, co jsme se svými životy udělali. Ano, Bible říká, že budeme muset skládat účty. A součástí toho bude jistě i skládání účtů za hříchy, jichž jsme se dopustili. To ale nebude hlavní smysl Kristova soudu.

Před Kristovým soudem budou věřící odměněni podle toho, jak věrně sloužili Kristu. Několik věcí, za něž budeme souzeni, bude třeba to, nakolik jsme byli poslušní Velkému poslání, jak se nám dařilo vítězit nad hříchem a jak jsme ovládali vlastní jazyk. Bible také hovoří o tom, že věřící obdrží koruny jako odměnu za různé věci, podle toho, jak věrně sloužili Kristu. Dobrým souhrnem toho, jak bychom měli o Kristovu soudu smýšlet, je Jakub 1:12: „Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují."

Stanislav Gross o sobě veřejně prohlásil, že "přijal Krista". Díky Bohu, že našel spasení. Modleme se teď za jeho manželku a děti. Nebudou to mít jednoduché...

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

AMEN

 

 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)