To anděl kámen odvalil aneb poselství Velikonoc

pátek 2. duben 2010 07:07

V dějinách je mnoho významných dní a událostí. Jenom z poslední doby bychom mohli zmínit ukončení 2. světové války, první kroky člověka na Měsíci, pád berlínské zdi nebo teroristický útok na New York. V tomto výčtu bychom mohli pokračovat. Je však jeden den, který přehlížíme, i když natrvalo změnil běh dějin! Každé jaro jej slaví lidé po celém světě. Většinou si však neuvědomují jeho význam. Jde o Velikonoční neděli.

V tento den si všichni křesťané připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jak to tenkrát bylo? Bible o tom podává jasnou zprávu. V evangeliu podle Lukáše čteme:

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. (Lukáš 24;1-9)

O existenci Ježíše Krista na základě historických údajů lze většinu lidí přesvědčit. Možná, že zemřel i na golgotském kříži, ale jeho zmrtvýchvstání? To zní jako pohádka! Kristovo vzkříšení z mrtvých je pro mnoho lidí problémem. Jaký postoj zaujmeme my k této události, která se tehdy stala prvního dne po sobotě?

Pochybovači opírají své námitky proti vzkříšení Krista o tři tvrzení:

  1. Ježíšovo tělo ukradli učedníci. Myšlenka, že vojáci usnuli, vypadá jako vtip. Vždyť usnutí stráže se trestalo smrtí. I kdyby vojáci spali, hluk při odvalování dvoutunového kamene by je určitě vzbudil. Pokud by se chtěli učedníci jen přiblížit k Ježíšovu hrobu, římská stráž by je zabila. Navíc - kde by teď vzali odvahu, když se předtím tak báli? Vždyť se rozprchli, když byl Ježíš zatčen.
  2. Ježíšovo tělo ukradl kněží. Proč by to dělali? Právě naopak - potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je nesmysl. Farizeové a Saduceové byli chytrými politiky. Kdyby věděli, kde je Kristovo tělo, bez milosti by zesměšnili každého, kdo by mluvil o jeho vzkříšení.
  3. Ježíš byl jenom v bezvědomí, ve stavu klinické smrti. Podle této teorie Ježíše k životu probral chladný vzduh. Vymotal se z obvazů, zesláblý odvalil dvoutunový balvan a přemohl asi šestičlenou stráž. Pak se v plné "svěžesti" ukázal svým učedníkům. Že by Ježíš nezemřel je absurdní. Prošel šesti soudy, byl zbičován k nepoznání. Byl tak slabý, že se nemoh udržet na nohou. Měl probodnutý bok, ze kterého vytekla voda a krev. Čtyři kati, skuteční mistři svého řemsla, mu ani nezpřeráželi nohy, aby uspíšili jeho smrt - tak si byli jeho smrtí jisti. Víc než padesát kilogramů balzámu  obvazů (dle způsobu pohřbívání v tehdejší době) by zadusilo každého.

Bible udává, že Krista po jeho zmrtvýchvstání vidělo více než 500 lidí. Dívali se do jeho tváře, slyšeli, jak k nim hovoří a uvěřili v jeho vzkříšení. Také životy jeho učedníků se poté od základů změnily. I nevěřící Tomáš potvrzuje identitu zmrtvýchvstalého Ježíše, se kterým se osobně setkává, slovy: "Pán můj a Bůh můj!" Bylo to zanedlouho poté, kdy se všichni učedníci báli ke Kristu veřejně přiznat. Ale když ho uviděli na vlastní oči, dotýkali se ho a jedli s ním, byli ochotni za něj položit i život. Vzkříšení bylo ústřední zvěstí prvotní církve e vedlo k jejímu obrovskému růstu. Také ti, kteří dnes v Ježíše Krista věří, svědčí o tom, že moc zmrtvýchvstalého změnila jejich život.

Co tedy pro nás znamená zmrtvýchvstání Ježíše Krista? Má zásadní význam pro každého člověka - dává naději věčného života v nebi. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, byla by celá křesťanská víra jen fantazií. Ježíš na kříži dokončil své dílo záchrany. Vzkříšením zrušil moc smrti. Dal nám jistotu věčného života. Jestli umíráme ve víře v živého Ježíše Krista, budeme také spolu s ním vzkříšeni.

Jak je krásné žít v radosti, pokoji a jistotě, že smrt je přemožena, že Ježíšovo vítězství nad smrtí platí i pro nás. Kdo celým srdcem důvěřuje Pánu Ježíši, může vyznávat s apoštolem Pavlem: "Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ... ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu." Přeji i Vám tuto velikonoční radost a jistotu.

Nakonec přijměte radu: pokud máte ještě pochybnosti a nejste schopni tomu uvěřit, upřímně poproste Pána Boha, aby vám dal milost k poznání. Čtěte Bibli a vyhledejte společenství křesťanů. Určitě rádi zodpoví Vaše otázky.  Dá se samozřejmě napsat i na mou mailovou adresu. I já vám rád odpovím.

Z celého srdce přeji všem čtenářům hezké prožití velikonočních svátků.

Bůh vám žehnej!

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)