Má nám ještě co říct?

pátek 4. září 2009 19:10

Nebojte se, nebudu psát ani o Paroubkovi ani o Topolánkovi ani o Klausovi. V souvislosti se začátkem školního roku, jsem zaregistroval jednu anketu, kde děti odpovídaly na otázku, zda-li se těší do školy. Většinou následovala záporná odpověď. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. I já jsem se těšil do školy málokdy.

Ve svém životě jsem měl různá údobí, ve kterých jsem si představoval, čím resp. kým bych jednou chtěl být. Pokud si dobře vzpomínám, nejdříve jsem chtěl být popelářem, ale pak jsem diametrálně změnil názor a zatoužil jsem být astronautem podobně jako Gagarin... Na gymplu jsem pak měl touhu stát se učitelem nebo filmovým režisérem, ale "člověk míní a Bůh mění". Nakonec to dopadlo úplně jinak, ale o tom psát nechci.

Býti v dnešní době učitelem není jednoduché zejména kvůli nevychovaným a drzým žákům či studentům; o platech nemluvě. V této souvislosti mne tak napadlo, co by dnešnímu stavu školství řekl "učitel národů" Jan Amos Komenský.

O velikosti a významu J. A. Komenského snad nikdo z nás nepochybuje, ale možná jsem v tomto ohledu velký optimista. Již ve své době byl Komenský uznávaná osobnost, která měla světu co říct. Ale jak je to v dnešní době? Může nás ještě nějak zaujmout nebo oslovit? Dovolím si zde předložit jeho "Mravní přikázání", které nejen hlásal, ale také sám dodržoval. Jestli i dnes platí jeho slova, můžete posoudit sami.

 1. Následuj cestu ctnosti, střež se neřestí a zla, první tě povede k blahu, druhá ke hříchu a k bolu. To je začátek vědy, která má zdobit tvůj život. Slyš, jaké jsou následky toho a pomni na konečný cíl.
 2. Nehovoř o všem, cos v životě poznal, nevěř všemu, co jsi slyšel, nedychti po všem, co jsi viděl! Nechť umíš cokoli, dělej to, co máš.
 3. Zabraň svým rtům mluvit drzé a prostořeké řeči! Važ si slov svého přítele, následuj příkazu Páně!
 4. Ke všem lidem buď přívětivý, ale střež se jednat úlisně! Pokrytci sklidí jen hanbu. Běda těm, kdo učí lživě!
 5. Spravedlivě měř sobě, svému příteli i svým druhům! Važ si i jmění svých nepřátel, nebeř a nedychti po něm.
 6. Zmužile se chápej práce a pokračuj v ní poctivě; lenost je poduška hříchu, zahálku pojmi v nenávist!
 7. Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš pánem svých časů, které často bez ustání a v trpkosti běží.
 8. Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak chce Otec náš nebeský, pomáhej vždy a všude. Bůh sám tě jednou odmění.
 9. Odpouštěj urážky a buď vždy pánem svého hněvu! Jestliže jsi však někomu ublížil, pospěš napravit křivdu!
 10. Poctivě vždy konej dobré, závist a nenávist zavrhni; nedbej slov utrhače a zůstaň vždy čestným přítelem.
 11. Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život. Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou.
A na závěr svého dnešního příspěvku doplním Komenského myšlenky citací z knihy Přísloví:

"Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost. Neboť skrze moudrost se rozhojní tvé dny, přibude ti let života." (Bible; Přísloví 9,9-11)
Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)